Algemene voorwaarden

Datum: 27-10-2008 Gewijzigd: 20-09-2009 - 21-04-2018

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hobby-Koopjes.nl gevestigd te Zuidwolde (Nederland).
De Hobby-Koopjes.nl webshop is een handelsnaam van Stuifzand Handelsonderneming.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van Hobby-Koopjes.nl en op alle met Hobby-Koopjes.nl aangegane overeenkomsten.

1.2 Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Hobby-Koopjes.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Hobby-Koopjes.nl het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden via e-mail.

2.2 Het bestelformulier kan worden verzonden aan Hobby-Koopjes.nl door het invullen van het bestelformulier op onze internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding.

2.3 Koper en Hobby-Koopjes.nl komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO valuta inclusief omzetbelasting.

3.2 De verzendkosten worden berekend in de winkelwagen.

3.3 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten.

3.4 De wijze van verpakking, de keuze van het verpakkingsmateriaal en verzending worden door ons bepaald.

3.5 Als op onze site of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

4. Aflevering en leveringstermijnen

4.1 Tenzij ander is overeengekomen (betaling per telebankieren, overschrijving per bank/giro) zal Hobby-Koopjes.nl de producten bij vooruitbetaling afleveren.

4.2 De bestelde artikelen verzonden naar door de koper ingevuld afleveradres. Bij fout ingevulde gegevens is Hobby-Koopjes.nl niet aansprakelijk voor de extra kosten van aflevering. Voor herlevering van de goederen is opnieuw verzendkosten verschuldigd ook als de zending de eerste maal gratis verzonden is. Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen, binnen 14 dagen na melding, worden gecorrigeerd.

4.3 Na ontvangst van het product(en) heeft koper een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product retour te zenden, na overleg met Hobby-Koopjes.nl. Hierbij draagt de koper zelf de kosten van retour zending, met uitzondering van retour zending van defecten en onvolledige producten. Hobby-Koopjes.nl zal ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen na terug ontvangst het betaalde bedrag aan koper terugstorten. De betreffende retour zending dient vergezeld te zijn van de factuur en behoort in de originele, niet beschadigde, en ongebruikt in de verpakking te zitten.

4.4 Op maat en op bestelling gemaakte producten worden niet retour genomen.

4.5 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Hobby-Koopjes.nl zorg dragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper ingeval van beschadiging.

4.6 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen de koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Hobby-Koopjes.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

6. Overmacht

6.1 Indien Hobby-Koopjes.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Waarin deze voorwaarden niet in voorzien is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Algemene informatie

Contactgegevens

Verzenden

Uw account

Bestellen en betalen

Retourneren

©2020 Hobby-Koopjes.nl. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Top